سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چگونگی خواندن نمازآیات

قرائت نماز آیات در هنگام خسوف واجب شرعی است؛

آنچه در زیر می خوانید طریقه

قرائت نماز آیات است.

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد ، که به

دو روش خوانده می شود .

صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره

خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و

سوره را بخواند

و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود

و سپس سر

از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از

هر رکوعی حمد

و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده

نماید و بعد برای رکعت

پس از نیت ، با گفتن "الله اکبر" نماز را شروع می کنیم.

سوره حمد را بخوانید
و حالا پس از بسم الله الرحمن الرحیم ، آیه اول سوره قدر را بخوانید

به رکوع
بروید

برخیزید و آیه دوم سوره قدر را بخوانید (بسم الله الرحمن الرحیم نمی
خواهد فقط آیه بعدی سوره قدر) به رکوع بروید

برخیزید و آیه سوم سوره قدر را
بخوانید ؛ به رکوع بروید

برخیزید و آیه چهارم سوره قدر را بخوانید ؛ به رکوع
بروید

برخیزید و آیه پنجم سوره قدر را بخوانید ؛ به رکوع بروید

به
سجده بروید( دو بار سجده مثل نماز عادی )

رکعت دوم را مانند رکعت اول
بخوانید ، فقط در رکعت دوم می توانید قنوت را هم بخوانید

سپس رکوع پنجم را
بعد از قنوت بجا آورده، سر از رکوع برداشته و به سجده می روید .

با تشهد و
سلام ، نماز را به اتمام می رسانید .


ضمناً این نماز را می توان به
جماعت خواند ، چرا که جز نمازهای واجب می باشد .

احکام نماز آیات

1-
از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‏کند انسان باید نماز آیات را بخواند و
بنابر احتیاط واجب باید به قدری تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.

2-
اگر خواندن نماز آیات را به قدری تاخیر بیندازد ، که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن
کند ، باید نیت ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز بخواند ، باید
نیت قضا نماید.

3- اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک
رکعت‏باشد ولی انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یک رکعت ‏به آخر وقت آن
مانده باشد باید نیت ادا کند بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک رکعت هم
باشد بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و ادا است.

4- موقعی که
زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد، انسان باید فورا نماز آیات را
بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و

هر وقت‏بخواند ادا
است.